ภาษีมนุษย์เงินเดือน

ประหยัดภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือน

   อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าภาษีคือสิ่งที่รัฐเรียกเก็บจากประชาชนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ในฐานะประชาชนที่อยู่ในประเทศเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่รัฐเรียกเก็บโดยตรงจากรายได้ของเรา เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภคที่จับจ่ายซื้อของอุปโภคบริโภค เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร เป็นต้น ภาษีเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ถือว่าอยู่รอบ ๆ ตัวเรา รายได้ที่เราได้รับแต่ละเดือนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายก่อน ทำให้เงินรายได้ของเราน้อยลงเพราะต้องจ่ายภาษี ในขณะที่ภาษีทางอ้อมก็ทำให้ราคาสินค้าหรือบริการที่เราต้องจ่ายรวมภาษีเหล่านั้นเข้าไว้ด้วย หากอัตราภาษีเพิ่มขึ้นก็จะมีผลกับราคาสินค้าและบริการที่เราเหมือนต้องจ่ายแพงขึ้นไปด้วย

ภาษีที่เรียกเก็บจากประชาชนถือเป็นรายได้ของรัฐที่จะนำไปใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศและการพัฒนาเหล่านั้นก็จะกลับมาทำให้สวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะต้องเสียภาษีอย่างถูกต้อง หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีก็คือ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต แล้วแต่ว่าเป็นภาษีประเภทใด

วันนี้เราจะพูดถึงภาษีที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือน ซึ่งก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเอง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ที่มีรายได้สุทธิถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยจากข้อมูลจากกรมสรรพากรล่าสุด ปี 2557 พบว่าคนไทยทั้งประเทศมี 60 กว่าล้านคน มีผู้มายื่นแบบ ภ.ง.ด. 90-91 จำนวน 10.3 ล้านคน และในจำนวนนี้มีคนเพียงแค่ 4 ล้านคน ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในขณะที่คนที่เหลืออีก 6.3 ล้านคน ไม่ต้องจ่ายภาษี เนื่องจากรายได้สุทธิไม่ถึง 150,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนดถือว่าไม่ต้องเสียภาษี ดังนั้น ตัวเลขของคนที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในปัจจุบันก็คือ 4 ล้านคนต่อปีเท่านั้น เราในฐานะคนทำงานประจำก็เป็นหนึ่งใน 4 ล้านคน ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นกัน

การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เราจะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษีว่าคำนวณอย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไร ทำไมเราถึงโดยหักภาษีจากรายได้เราไปทุกเดือน หักถูกต้องหรือไม่ และที่สำคัญคือมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยทำให้เราเสียภาษีน้อยลง การวางแผนในการเสียภาษีอย่างเหมาะสมถือเป็นหนึ่งในการวางแผนทางการเงินของบุคคล เพื่อช่วยให้เราบริหารจัดการเงินของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถมีเงินไปลงทุนหรือทำอย่างอื่นได้เพิ่มขึ้น

มนุษย์เงินเดือนเมื่อทำงานมีเงินเดือน ส่วนมากทางบริษัทหรือองค์การที่เราทำงานอยู่จะทำการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินรายได้ของเราในแต่ละเดือนเลย เป็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยจะคิดตามฐานภาษีที่เราต้องเสียเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นการช่วยบรรเทาเป็นการทยอยจ่ายภาษีโดยไม่ต้องจ่ายเต็มก้อนใหญ่ในปีเดียวเลย กรมสรรพากรมีกฎระเบียบให้ผู้มีเงินได้ทำการยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี ภายในเดือนมี